سرخ میشوی...

 

ســُــرخ می شوی ، وقتی می شنوی دوستت دارم !

زرد می شوم ، وقتی می شنوم " دوســــتش ...داری " !!

چهار شنبه سوری راه انداخته ایم...

ســـرخی ِ تو از من ، زردیِ من از تــــو !

همیشه من می سوزم .....و همیشه تو می پــــری

/ 0 نظر / 10 بازدید